Hoolekogu

Väljavõte Kärdla Lasteaia põhimäärusest:

§ 17. Lasteaia hoolekogu

 (1) Lasteaia edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kuni 14-liikmelise hoolekogu (edaspidi hoolekogu). Hoolekogu valitakse ja kinnitatakse üheks õppeaastaks.

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

 1) vallavolikogu esindaja;

 2) vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja;

 3) üks õpetajate esindaja Kärdlast;

 4) iga rühma vanema esindaja, kes valitakse rühmakoosolekul.

 (3) Hoolekogu pädevuses on:

 1) lasteaia tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;

 2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja direktorile töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;

 3) lasteaia põhimääruse õppe- ja arengukava kooskõlastamine;

 4) lasteaia tegevuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;

 5) lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine;

 6) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile.

 (4) Hoolekogu töökorralduse põhimõtted on:

 1) hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige;

 2) hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe, tema asetäitja ja protokollija;

 3) hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul;

 4) hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija;

 5) hoolekogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.